How to Register for WordPress Tiếng Việt 

Nếu bạn muốn tham gia website này và bình luận tại các bài viết, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại WordPress.com. Việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào WordPress.com và đăng ký 1 tài khoản tại đây
  2. Xác nhận tài khoản của bạn bằng thư điện tử gửi bởi WordPress.com
  3. Thêm hình đại diện của bạn tại Gravatar.com (sử dụng chính tài khoản của bạn tại WordPress.com)
  4. (Tùy chọn) Chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn để hiển thị tên và các thông tin khác trên blog này
  5. Xong!

If you would like to participate and comment on this P2, you will need a WordPress.com account. Signing up for a username is easy!

  1. Go to WordPress.com and signup for a username
  2. Confirm your email address with WordPress.com
  3. Add a profile image to your account at Gravatar.com (use your WordPress.com user/password)
  4. (Optional) Edit your WordPress.com profile so that your real name appears on this P2 and any other information
  5. That’s it!