Status Update on Vietnamese Translations 

Chào tháng tư! Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai ở Hà Nội, chúng tôi đã xem lại toàn bộ GlotPres và kiểm tra tình trạng của bản dịch tiếng Việt. Cũng không có nhiều sự thay đổi lắm, và chúng ta cần phải làm tốt hơn trong tháng 4 này. 🙂

 • /trunk/87%1327 xâu được dịch, 189 xâu chưa dịch, 11 xâu chờ duyệt
 • WordPress Admin97%2284 xâu được dịch, 64 xâu chưa dịch, 8 xâu chờ duyệt
 • Network Admin for WordPress Multisite97%251 xâu được dịch, 5 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Twelve0%0 xâu được dịch, 72 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Thirteen0%0 xâu được dịch, 68 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Fourteen0%0 xâu được dịch, 91 xâu chưa dịch, 73 xâu chờ duyệt
 • Twenty Ten85%74 xâu được dịch, 13 xâu chưa dịch, 14 xâu chờ duyệt
 • Twenty Eleven0%0 xâu được dịch, 133 xâu chưa dịch, 48 xâu chờ duyệt
 • Continents & Cities0%0 xâu được dịch, 487 xâu chưa dịch, 82 xâu chờ duyệt

Có thêm 1 số xâu mới được thêm vào bản WP 3.9, vì thế chúng ta cần cập nhật /trunk/ càng sớm càng tốt. WP 3.9 sẽ được phát hành vào ngày 16/4/2-14, nếu chúng ta có thể dịch xong /trunk/ trước ngày đó thì sẽ rất tốt.

Thanks for your help and we’re looking forward to seeing you tomorrow.


Happy April, everyone. To prepare for our meetup in Hanoi tomorrow, we’ve gone through GlotPress and checked on the status of Vietnamese translations for WordPress. Not much has happened lately; we need to do better during April.

 • /trunk/87%1327 translated strings, 189 untranslated strings, 11 strings waiting on approval
 • WordPress Admin97%2284 translated strings, 64 untranslated strings, 8 strings waiting on approval
 • Network Admin for WordPress Multisite97%251 translated strings, 5 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Twelve0%0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Thirteen0%0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Fourteen0%0 translated strings, 98 untranslated strings, 76 strings waiting on approval
 • Twenty Ten85%74 translated strings, 13 untranslated strings, 14 string waiting on approval
 • Twenty Eleven0%0 translated strings, 133 untranslated strings, 48 strings waiting on approval
 • Continents & Cities0%0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

More strings were added into WordPress for the 3.9 , so we need to update /trunk/ as soon as possible. WordPress 3.9 will be released on April 16th, 2014, so if we’re able to translate the remaining /trunk/ strings before the, that’d be great.

Thanks for your help and we’re looking forward to seeing you tomorrow.