/trunk/ đã hoàn toàn được dịch sang tiếng Việt!

Vâng, chúng ta đã dịch xong 100% /trunk sang tiếng Việt.

vi

Cảm ơn tới tất cả các bạn, những người đã đóng góp bản dịch cho WordPress. Không có các bạn thì mục tiêu của chúng ta là Việt hóa được /trunk/ 100% trước khi kết thúc năm đã không thể nào hoàn thành được. Mặc dù còn có rất nhiều thứ phải làm nữa, nhưng đây là một khởi đầu rất tốt!

Vào thời điểm viết bài này thì tình trạng bản dịch tiếng Việt của WordPress như sau:

 • /trunk/100%1782 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • WordPress Admin48%1133 xâu được dịch, 1184 xâu chưa dịch, 304 xâu chờ duyệt
 • Network Admin for WordPress Multisite6%18 xâu được dịch, 240 xâu chưa dịch, 53 xâu chờ duyệt
 • Twenty Twelve0%0 xâu được dịch, 72 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Thirteen0%0 xâu được dịch, 68 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Fourteen0%0 xâu được dịch, 91 xâu chưa dịch, 73 xâu chờ duyệt
 • Twenty Ten85%74 xâu được dịch, 13 xâu chưa dịch, 1 xâu chờ duyệt
 • Twenty Eleven0%0 xâu được dịch, 133 xâu chưa dịch, 34 xâu chờ duyệt
 • Continents & Cities0%0 xâu được dịch, 487 xâu chưa dịch, 82 xâu chờ duyệt

Thay đổi lớn nhất kể từ đầu tháng là /trunk/ đã được dịch 100% và phần WordPress Admin đang được tiến hành dịch.

Ưu tiên hàng đầu hiện nay là:

 1. WordPress Admin (dịch xong 100% trước 1/2/2014)
 2. Twenty Ten (dịch xong 100% trước 1/2, 2014) [Chỉ còn có 14 xâu chưa dịch mà thôi]

Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành dịch phần quản trị cho WordPress nhiều người dùng (Multisite) và dịch nốt các giao diện mặc định. Hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó trước ngày 1/3/2014.

Một lần nữa cám ơn sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành các mục tiêu kế tiếp!

Chúc mừng năm mới


We did it! /trunk/ is now 100% translated into Vietnamese.

vi

Thanks so much to everyone who contributed translations to the project. Without you our goal of having WordPress /trunk/ at 100% before the end of the year would have never been met. There’s still lots to be done, but we’re off to a great start.

At the time of writing, here is the current status of Vietnamese translations for WordPress:

 • /trunk/: 100%, 1782 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • WordPress Admin: 48%, 1133 translated strings, 1184 untranslated strings, 304 strings waiting on approval
 • Network Admin for WordPress Multisite: 6%, 18 translated strings, 240 untranslated strings, 53 strings waiting on approval
 • Twenty Twelve: 0%, 0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Thirteen: 0%, 0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Fourteen: 0%, 0 translated strings, 91 untranslated strings, 73 strings waiting on approval
 • Twenty Ten: 85%, 74 translated strings, 13 untranslated strings, 1 string waiting on approval
 • Twenty Eleven: 0%, 0 translated strings, 133 untranslated strings, 34 strings waiting on approval
 • Continents & Cities: 0%, 0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

The big changes from earlier this month are that /trunk/ is at 100% and the WordPress Admin has already started being translated.

The top priorities now are as follows:

 1. WordPress Admin (Translate to 100% before February 1st, 2014)
 2. Twenty Ten (Translate to 100% before February 1st, 2014) [We only have 14 strings left! This should be super-easy.]

After that, we’ll move on to translating the Admin screen for WordPress multisite and finishing the translations for the default themes. I expect us to be finished with all translations before March 1st, 2014.

Again, thanks to all of you for your help, and let’s push forward towards our next goal.

Happy New Year!